Aktivity > Imagine... Predstav si všetkých ľudí...
Imagine... Predstav si všetkých ľudí...

Imagine there's no countries,
It isn´t hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...
Predstav si, že nie sú žiadne krajiny
Nie je to ťažké
Žiadna nenásytnosť alebo hlad
A ani žiadne náboženstvo
Predstav si všetkých ľudí,
ktorí žijú život v slobode...

Myslíš si, že všetci ľudia v tvojom okolí majú rovnaké šance v partnerskom živote a rodine, vo verejných priestoroch, v prístupe k vzdelaniu a zamestnaniu, v uplatnení sa v spoločnosti? Čo znamená pre teba pojem diskriminácia?

SDC vyhlasuje súťaž plagátov pre študentov výtvarných škôl so zameraním na grafický dizajn s témou boja proti všetkým formám diskriminácie v súčasnej spoločnosti.

Predmet súťaže
Návrh plagátu, ktorý bude pôsobiť ako výzva boja proti diskriminácii, a rôznym podobám predsudkov v spoločnosti. Navrhnuté plagáty by mali svojím obsahom
i formou vyjadrovať postoj k problémom diskriminácie alebo ponúknuť vlastné riešenia.

Téma diskriminácie je chápaná v širokom zmysle smerom ku všetkým znevýhodneným skupinám a menšinám v spoločnosti: iné rasy a vyznania, občania s postihnutím, ženy, deti, občania s inou sexuálnou orientáciou a pod.

Kľúčové slová
rovnoprávnosť príležitostí, tolerancia, multikultúrna spoločnosť, integrácia, solidarita, demokracia

Charakter súťaže
Verejná neanonymná súťaž určená študentom výtvarných škôl na Slovensku

Podmienky súťaže

  • zaslať vyplnenú prihlášku s kontaktnými údajmi v určenom termíne v elektronickej forme prostredníctvom web stránky SCD
  • predložiť maximálne 2 samostatné návrhy plagátov v elektronickej podobe na CD, realizovateľné vo formáte A1. Súčasťou plagátu môže byť text s názvom súťaže. Meno autora musí byť uvedené v ľavom dolnom rohu na zadnej strane návrhu.

Kritériá
Porota bude hodnotiť návrhy podľa nasledovných kritérií:

  • výpovedná hodnota plagátu v zmysle témy súťaže
  • originalita, nápaditosť
  • výtvarné (grafické) estetické aspekty

Vyhodnotenie
Vyhodnotenie súťažných prác vykoná odborná porota v nasledovnom zložení:
Emil Drličiak, Milan Mikula, Stanislav Stankoci, Monika Briestenská, Adriena Pekárová

Tajomníčka súťaže: Julie Džambazovič, SCD Bratislava

Ocenenie
Porota vyberie 15 najlepších návrhov, ktoré budú zrealizované ako plagáty formát A1, ako aj v súbore pohľadníc. Plagáty budú vystavené na verejných priestranstvách v centre Bratislavy a ako samostatná sprievodná výstava v rámci Trienále plagátu v Trnave 2006. Pohľadnice budú vo forme kolekcie slúžiť ako katalóg, prípadne budú distribuované širšej verejnosti ako forma priamej kampane proti diskriminácii.

Harmonogram
Uzávierka pre zaslanie prihlášok: do 30. októbra 2005
Vyhodnotenie súťaže: november 2005
Realizácia vybraných návrhov: november - december 2005

Návrhy posielajte na adresu:
Slovenské centrum dizajnu
Julie Džambazovič
oddelenie projektov
Jakubovo nám. 12
P.O.Box 131,
814 99 Bratislava
tel.: 02 5293 1523
dzambazovic@sdc.sk

Elektronická prihláška