Aktivity
Mladý obal 2005

10. ročník medzinárodnej súťaže mladých dizajnérov

Súťaž je vypísaná pod záštitou Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu ICOGRADA

Úvodom...
Porota po vyhodnotení posledného ročníka Mladý obal konštatovala, že cesta, ktorou sa táto súťaž uberá, je správna. Výrazne sa zvýšila úroveň prác v kategórii mladých dizajnérov do 30 rokov, vysokoškoláci si udržujú dobrý štandard a stredoškoláci sa snažia udržať krok primerane svojim schopnostiam, ktoré zodpovedajú ich veku. V deviatom ročníku súťaže nie sú vypísané konkrétne témy a zadania. Vypisovatelia upozorňujú na rozmanitosť obsahu, ktorý sa dá zabaliť a širokú škálu obalov od efektných darčekových cez jednoduché až po účelové prepravné a skladovacie. Nie je obmedzená ani voľná tvorba z lepenky a papiera – solitéry, objekty, nábytok, módne doplnky, úžitkové predmety a pod.

Vypisovateľ
Design centrum Českej republiky
MODEL, a. s.

Spolupracujúce subjekty
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, Instytut Wzornictwa Przemyslowego, Warszawa, Design Wales/Dylunio Cymru, Centro de Diseno y desarrollo integral, Chile, Únia výtvarných umelcov Českej republiky, Veľtrhy Brno, a. s. a veľtrh EMBAX-PRINT, Bohemia Crystalex Trading, a. s. a  redakcie časopisov Design Trend, Bulletin DC ČR, In-Store Marketing – mediálny partner pre Českú republiku, Packaging, Profit, Papír a celulóza, Opakowanie –mediálny partner pre Poľskú republiku, De sign um.
Súťaž organizačne zabezpečuje reklamná agentúra Antipol, Brno.

Účastníci súťaže
A/ mladí dizajnéri do 30 rokov
B/ študenti vysokých škôl
C/ študenti stredných škôl

Podmienky účasti v súťaži
Súťažné práce – maketa s prílohami ( komentár, dokumentácia atď.) a vyplnená písomná prihláška (u študentov potvrdená pečiatkou školy) doručená do dátumu uzávierky súťaže na adresu agentúry Antipol. Zaslaním a podpisom prihlášky vyjadrujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže a s následným bezodplatným vystavením súťažných prác a ich publikovaním. Zachovanie autorských práv nie je vystavením a publikovaním dotknuté.
Materiál na výrobu súťažných prác je k dispozícii bezplatne v spoločnosti Model Obaly, a. s.

Termín uzávierky
31. marec 2005 do 16,00 hod. v agentúre Antipol.
Práce, ktoré nebudú ocenené si môžu autori prevziať do jedného mesiaca po oficiálnom vyhlásení výsledkov a po dohode s agentúrou Antipol.

Kritéria hodnotenia
Kreativita, tvarová originalita a pôvodnosť, konštrukčná nápaditosť, funkčnosť a všeobecne dobrá prezentácia nielen výtvarná ale napr. i literárna. U zahraničných účastníkov porota preferuje model pred počítačovými vizualizáciami a fotografiami.  

Členovia poroty
Jan Činčera (ČR), Zbyněk Houška (ČR), akad. arch. Jiří Kočandrle (ČR),
prof. Jan Rajlich (ČR), akad. arch. Zoltán Salamon (SR),
Przemyslaw Gieraltowski (Poľsko), Karel Kobosil, DC ČR
prof. akad. soch. Pavel Škarka
Tajomník medzinárodnej poroty – Ing. Milan Kabát, DC ČR

Termín zasadania poroty : 15. a 16. apríl 2005

Ocenenia víťazných prác

  1. prví traja účastníci v každej kategórii budú ocenení diplomom
    • víťaz kategórie Mladý dizajnér do 30 rokov – 25 000,- Kč víťaz kategórie VŠ – 20 000,- Kč, škola 5 000,- Kč víťaz kategórie SŠ – 15 000,- Kč, škola 5 000,- Kč
    • víťazi jednotlivých kategórií – prestížny dar firmy Bohemia Crystalex Trading
    Podľa rozhodnutia spoločnosti Model Obaly, a. s., bude jednému z víťazov umožnená stáž v konštrukčnom oddelení spoločnosti, vrátane ubytovania a stravy v priebehu júla alebo augusta 2005. Vybraným oceneným študentom bude ponúknutá stáž v Štúdiu Činčera., ktoré sa venuje obalovému dizajnu.
  2. Súťažiaci, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnia na prvých troch miestach majú možnosť účasti v „Mladom obale v praxi“ a priebežne absolvovať výberové konania na zákazky pre prestížne firmy na českom trhu. (bližšie informácie v agentúre Antipol). 

Na základe rozhodnutia poroty je možné niektoré ceny neudeliť alebo udeliť zvláštne ceny.

Vyhlásenie výsledkov
sa uskutoční začiatkom v priebehu Medzinárodného veľtrhu obalového, papierenského a tlačiarenského priemyslu Embax – Print, 17. – 20. mája na bernianskom výstavisku.

Prezentácia výsledkov súťaže
Informácie o priebehu a výsledkoch súťaže budú zverejnené prostredníctvom partnerských českých a zahraničných médií, na internetových stránkach DC ČR a SCD. Organizátori uskutočnia výstavu ocenených a vybraných prác a vydajú k podujatiu informačný katalóga CD ROM.

Dôležité kontakty

Antipol Brno, reklamní agentura,
Maříkova 1, 621 00 Brno, Česká republika
tel.: 00420 5 4122 9077 (Ing. Miriam Šebková)
fax: 00420 5 4122 9076
e-mail: antipol@telecom.cz

Design centrum České republiky, Radnická 2, 602 00 Brno, Česká republika
tel.: 00420 5 42425922, (Mgr. Ivana Janíčková))
fax: 00420 5 4221 0432
e-mail :janickova@designcentrum.cz
www.designcentrum.cz

Galerie Design centra České republiky, Dlouhá 10, 110 00 Praha, Česká republika
tel.: 00420 2 22323553 (JUDr. Zbynék Vokrouhlický)
fax: 00420 2 24936797

Model Obaly a. s. , Tě šínská 2675/102, 746 01 Opava, Česká republika
tel.: 00420 553 686 495 (Ing. Vanda Myšáková)
fax: 00420 553 686 640
e-mail: market@model.cz

Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 00421 2 52931523, (RNDr. Margita Michlíková)
fax: 00421 2 52931838
e-mail: projekty@sdc.sk

Instytut Wzornictwa Przemyslowego, ul. Swietojerska 5/7, 00 236 Warszawa, Poľská republika
tel.: 0048 22 831 22 21 (Izabela Borowicz)
fax: 0048 22 831 64 78
e-mail: iwp@iwp.com.pl

School of Design DoucUC
Avenida Antonio Varas, 666, Povidencia Santiago de Chile, Chile
Tel.: 0056-23540441. fax: 0056-23540478
e-mail:cddi@douc.cl
www.douc.cl/escuela/diseno.htm

Design Wales
UWIC, Western Avenue, CF5 2YB, Cardif, Great Britain
Te.:0044 02920417028, fax 004402920416970
e-mail: graulik@designwales.org.uk
www.designwales.org.uk

PRIHLÁŠKA
[ prihláška na stiahnutie ]