Aktivity
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA

TRIENÁLE  PLAGÁTU  TRNAVA  2006
6. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátu

Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča,
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša,
a Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA.

13. september – 13. december 2006

Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov bolo 13. septembra 2006 o 17. hod.  v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Hlavní organizátori   
Trnavský samosprávny kraj
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Spoluorganizátori
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave
Mesto Trnava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
občianske združenie POSTER
Západoslovenské múzeum v Trnave

Miesto                                   
TRNAVA
Kopplov kaštieľ, (výstava kategórie A), Galéria Jána Koniarka, Zelený kríček 3
Synagóga – Centrum súčasného umenia GJK (výstava kategórie A), GJK, Halenárska 2
Západoslovenské múzeum v Trnave (výstava kategórie B), Múzejné nám. 3

BRATISLAVA
Dom umenia, Nám SNP 12
Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18
Francúzsky inštitút, Sedlárska 7
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18

Kurátorka výstavy
Marta Sylvestrová

Architekti výstavy
Ateliér Choma – Pavel Choma, G.A.D. STUDIO – Juraj Žilinčár

Grafický dizajn
Ľubomír Longauer

Trienále plagátu Trnava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka plagátovej tvorby domácich i zahraničných autorov a študentov, ktorá je zapísaná v kalendári UNESCO a zastrešená medzinárodnou organizáciou grafických dizajnérov ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) so sídlom v Montreale.
Trienále plagátu Trnava 2006 patrí k vrcholným podujatiam svojho druhu v Európe a spolu so sprievodnými akciami v Bratislave a Trnave predstavuje najväčšiu prehliadku grafického dizajnu, aká sa kedy na Slovensku konala. Uskutočňuje sa každé tri roky od roku 1991. Prezentuje špičkové diela aktuálneho zahraničného grafického dizajnu a vytvára priestor pre konfrontáciu zahraničnej a domácej scény. Trienále plagátu zaznamenáva súčasný stav svetového diania v obore v celej jeho rozmanitosti a otvorenosti k rozdielnym národným kultúram, tradíciám a tendenciám.
O význame a popularite podujatia svedčí aj neustále sa zvyšujúci počet prihlásených autorov. Tento rok vybrala výberová porota 740 plagátov od 397 autorov z 32 krajín celého sveta. Silne zastúpené je najmä Poľsko, Čína, Japonsko, Mexiko, Fínsko. Slovensko reprezentuje 74 autorov, z toho 15 grafických dizajnérov a 59 študentov.
Kurátorka TPT 2006 Marta Sylvestrová hodnotí výstavu slovami: „Medzi najlepšími vybranými dielami sú plagáty, v ktorých je apelatívne a masovému publiku zrozumiteľne zakódované posolstvo o udalostiach a tvorivých podnetoch dotýkajúcich sa nášho vedomia a aktuálneho spoločenského pnutia. Ocenenie získavajú predovšetkým diela, ktoré obohacujú naše estetické cítenie formálnymi experimentmi a posúvajú hranice vizuálnej reality k neznámym dimenziám. Porušenie pravidiel zaužívaného vnímania umožňuje objavovať nové formy vizuálnej komunikácie. Popri týchto dielach majú stále svoje miesto aj plagáty rešpektujúce klasické pravidlá, s charakteristickým výrazom autorovho tvorivého rukopisu.“
Trienále plagátu je súťažnou prehliadkou, v ktorej budú udeľované ceny v dvoch kategóriách. Prvá kategória je určená pre profesionálnych umelcov – v tomto ročníku sa zúčastnilo  213 autorov z 32 krajín, druhá kategória patrí študentom univerzít a akadémií výtvarných umení – zastúpených je 184 autorov z 16 krajín. V kategórii profesionálov bude udelená hlavná cena – Cena Andyho Warhola. V každej kategórii budú udelené 3 ceny, o ktorých rozhodne medzinárodná porota. V kategórii študentov bude  udelená aj osobitná cena rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Odborná porota je zostavená z piatich medzinárodne renomovaných osobností grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie: Jozef Dóka ml. (Slovenská republika), Alain Le Quernec (Francúzsko), Gertrud Nolte (Nemecko), Tadeusz Piechura (Poľsko), Karel Míšek (Česká republika). Na zasadnutí poroty sa zúčastní aj viceprezident organizácie Icograda - Veejay Archary (Južná Afrika), ktorý udelí prestížnu cenu Icograda Award.
Ďalšie ceny: Cena Slovenského centra dizajnu, Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Cena primátora mesta Trnava, Cena predsedu organizačného výboru TPT. Za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického dizajnu budú udelené ceny Master´s Eye Award.

Súčasťou Trienále je dvojjazyčný, plnofarebný katalóg s reprezentačným výberom plagátov a  súhrnnou faktografiou o autoroch. Katalóg bude distribuovaný umelcom, akadémiám, odbornej verejnosti a organizáciám celého sveta.

Výstavy a sprievodné podujatia
Trnava - Bratislava: mestá plagátu

TRNAVA
Okrem samotnej výstavy plagátov, ktorej hlavná prezentácia bude inštalovaná v priestoroch Galérie Jána Koniarka, Synagóge – Centre Súčasného umenia a v Západoslovenskom múzeu v Trnave, podujatie poskytuje priestor viacerým zaujímavým sprievodným akciám – prednáškam a autorským výstavám:

Jozef Dóka - PLAGÁTY
12. 9. - 10. 12. 2006
Výklady ČSOB banky a. s., Hlavná 14, Trnava
Prvá galéria plagátu na ulici.

Imagine.../ Prestav si všetkých ľudí...
13. 9. - 29. 10. 2006
Artforum, kníhkupectvo, Štefánikova ul. 5, Trnava
Výstava víťazných plagátov a pohľadníc slovenských študentov zo súťaže s témou Diskriminácia, vyhlásenej Slovenským centrom dizajnu.

Študent.tpt 03
31. 10. - 13. 12. 2006
Artforum, kníhkupectvo, Štefánikova ul. 5, Trnava
Výber najúspešnejších študentských plagátov z celého sveta z  predchádzajúceho ročníka TPT 2003 (výstava kategórie B).


BRATISLAVA

Typografia II.
14. 9. - 25. 10. 2006
Dom umenia, nám. SNP 12, Bratislava
Druhá výstava z výstavného cyklu Slovenská typografia v XX. storočí dokumentuje vývoj typografie a tvorbu jej kľúčových osobnosti generácie 70. a 80. rokov na Slovensku.
autor a kurátor - prof. Ľubomír Longauer

Master´s Eye
14. 9. - 25. 10. 2006
Dom umenia, nám. SNP 12, Bratislava
Reprezentatívna výstava tvorby členov medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2006
(Jozef Dóka ml., Alain Le Quernec, Karel Míšek, Gertrud Nolte, Tadeusz Piechura), čestného hosťa TPT Jana Rajlicha sen. z ČR a viceprezidenta Icograda Veejay Archaryho.

European Identity
8. 8. – 31. 8. 2006
Galéria Medium, Hviezdoslavova nám. 18, Bratislava
Medzinárodná výstava plagátov európskych študentov na tému identity národov v zjednotenej Európe.

Francúzsky plagát dnes
6. 9. - 30. 9. 2006
Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, Bratislava
Prehliadka popredných predstaviteľov francúzskeho plagátu posledného desaťročia
(zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave).

Poster international
14. 9.  2006 o 14.00 – 17.00 hod
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Cyklus prednášok a prezentácií členov medzinárodnej poroty a hostí Trienále plagátu Trnava 2006 o súčasných podobách a stratégiách grafického dizajnu.

Škola dizajnu
14. 9. – 31. 11. 2006
Galéria Sumec, Ivánska cesta 21, Bratislava
Výstava prác študentov súkromnej SUŠ v Bratislave

Trienále plagátu Trnava 2006 medialne podporili:
Designum, Vlna, Týždeň, Anthropos, Typografia, Typo, 2+3D, SME, SITA, MY Trnavské noviny, Mestská televízia Trnava, www.czechdesign.cz

Informácie: www.gjk.sk, www.sdc.sk
Kontakt:
Galéria Jána Koniarka, Trnava, Mgr. Adriana Čeleďová, 0907/739609, celedova@gjk.sk
Slovenské centrum dizajnu, RNDr. Margita Michlíková, 0902/191033, michlikova@sdc.sk

....................................................................................................................................................