Aktivity
Slovenská typografia I. 1918 – 1970 – výstava

Galéria mesta Bratislavy
Slovenské centrum dizajnu v Bratislave
Slovenská národná knižnica v Martine
Slovenská národná galéria v Bratislave
Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum v Martine 

SLOVENSKÁ TYPOGRAFIA V XX. STOROČÍ
Časť prvá: 1918 - 1970

8. októbra 2004 – 2. januára 2005

Kurátor výstavy: prof. Ľubomír Longauer

Táto ojedinelá výstava predstavuje výber prác vyše štyridsiatich autorov, medzi nimi nechýbajú práce klasikov slovenskej moderny, ktorí sa typografii a užitej grafike venovali systematicky, ale ani práce takmer zabudnutých výtvarníkov. Po prvý raz sa v priamej konfrontácii ocitá typografická a úžitková tvorba M. Benku, Ľ. Fullu, M. Galandu, J. Vodrážku, V. Hložníka, s tvorbou pozabudnutých tvorcov Z. Rossmana, J. Vlčeka, E. Makovického, J. Rybáka, K. Jaroňa, A. Kováčika a ďalších vyše štyridsiatich grafikov.

Typografia je neoddeliteľnou súčasťou grafického dizajnu, patrí ku knižnej tvorbe a k všetkým tlačeným, písaným formám a rovnako ako iné druhy výtvarného umenia, patrí ku kultúre národa. Typografia ako samostatný výtvarný jazyk dlho stála v úzadí. Až v poslednom desaťročí v súvislosti s neobyčajným rozmachom slovenského grafického dizajnu vzrástol i význam typografie. Žiaľ, doposiaľ žiadna kultúrna ani iná štátna inštitúcia či teoretik umenia, nespracovali históriu slovenskej typografie.

O to cennejšie a obdivuhodnejšie je, že práve grafický dizajnér prof. Ľubomír Longauer, zakladateľ samostatnej katedry grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave a dlhoročný vedúci ateliéru grafického dizajnu, z ktorého vyšli mnohí talentovaní a úspešní grafickí dizajnéri, sa začal zaoberať s obrovským osobným nasadením výskumu typografie. Vďaka záujmu a neobyčajnému vzťahu k svojej profesii, zozbieral rozsiahly obrazový a textový materiál, cenné autorské dokumenty, postoje a názory. Prof. Longauer zmapoval tvorbu autorov, ktorí sa typografii venovali a ponúka pohľad na ich prínos v dobových súvislostiach. Skúma aj produkciu slovenských vydavateľstiev, časopiseckú produkciu, prácu tlačiarní a hľadá i prvé lastovičky firemného štýlu až po vývoj typografie v nových médiách. Každé desaťročie 20. st. prináša nové mená a posúva vývoj typografie k súčasnosti.

„Práca na tomto výskume mala celkom prozaický začiatok.: často som od študentov počul povzdych na adresu typografie – tu nič nie je, nie je tradícia. Tak som sa týmto výskumom začal zaoberať a terén mám už nahrubo spracovaný.

Hlavná práca spočívala v zhromaždení a utriedení materiálu. Som presvedčený, že výsledky sú objavné nielen pre odbornú, ale aj širokú kultúrnu verejnosť. Ukazujú, že slovenská typografia má už vlastné dejiny. Ukazujúu časť histórie slovenskej kultúry a Slovenska vôbec a potvrdzujú jeho zaradenosť v kontexte Európskej kultúry.“

Prof. Ľubomír Longauer v pripravovanej publikácii Slovenská typografia

Ľubomír Longauer

Nar. v roku 1948 v Banskej Bystrici. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – oddelenie úžitkovej grafiky.

Od roku 1975 pôsobí ako grafický dizajnér.

V rokoch 1990 až 2003 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení, jeho zásluhou bola na tejto škole vytvorená samostatná Katedra grafického dizajnu. Je v súčasnosti jediným profesorom grafického dizajnu u nás. Realizoval množstvo samostatných autorských a spoločných výstav doma i v zahraničí. Venuje sa vlastnej tvorbe v oblasti plagátu, úžitkovej grafiky, ale aj publikačnej a výskumnej práci. Je členom skupinu 29 a skupiny Nová trápnosť.

Ďalšie informácie poskytnú:

Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka
Slovenské centrum dizajnu
Tel. 02 593 1800
hubova@sdc.sk

prof. Ľubomír Longauer
longauer29@hotmail.com