Aktivity

Národná cena za dizajn 2011 –  výsledky 10. ročníka súťaže

Všetky víťazné práce a ďalší účastníci súťaže NCD 2011 sú prezentované v dňoch
28. 5. – 19. 9. 2011 na výstave v Dome umenia.
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10. 00 – 18. 00 hod.

Súťaž Národnú cenu za dizajn vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠ SR.

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

Desiaty ročník súťaže  Národná cena za dizajn 2011 bol vyhodnotený 30. – 31. marca 2011 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave.

Medzinárodná porota pracovala dva dni pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR). Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Ing. Tomáš Nagy, ArtD., Mgr. art. Pavel Masopust, ArtD., grafickí dizajnéri Mgr. art. Andrej Krátky, Mgr. art. Monika Bajlová, Akad. mal. Pavol Rozložník, zástupcovia odborných inštitúcií Ing. Peter Pacek (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu), teoretička Mgr. Mária Rišková a člen výboru BEDA, viceprezident Asociácie priemyselných dizajnérov Poľska a dizajnér prof. Michal Stefanowski.

Porota rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2011 v kategóriách produktový a komunikačný dizajn. V kategórii produktový dizajn bolo najvyššie ocenenie udelené kolekcii svietidiel OMS – dizajn Ján Štofko, Giugiaro Architettura, Jiří Pelcl, Petr Mikošek – výrobca OMS, s. r. o., Dojč.
V kategórii komunikačný dizajn získal najvyššie ocenenie vizuálny štýl podujatia Trienále plagátu Trnava 2009 dizajn Ondrej Gavalda – klient Galéria Jána Koniarka Trnava.

Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: V kategórii študentský produktový dizajn bol ocenený komorový šarkan Rotoair, dizajn Lucia Karpitová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Ferdinand Chrenka), v kategórii študentský komunikačný dizajn katalóg k fotografickej výstave Archive, dizajn Martina Rozinajová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (pedagóg Pavel Choma).

Okrem hlavných cien porota ocenila 10 prác uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia.

Na návrh odbornej poroty NCD udelil minister kultúry SR zvláštnu cenu Doc. PhDr. Zdenovi Kolesárovi, PhD., teoretikovi a historikovi  dizajnu.

Minister hospodárstva SR rozhodol o udelení zvláštnej ceny určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii. V tomto ročníku cenu získal významný slovenský výrobca čalúneného nábytku Domark, s. r. o. Žilina.

Po prvýkrát v histórii organizovania súťaže NCD udelil cenu garant pre oblasť podnikania Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Cenu získala Zuzana Trizuljaková zo Slovenskej technickej univerzity za Reflexnú vestu (pedagóg Peter Paliatka)

Cenu Audi za dizajn získal Michal Kukučka  z Vysokej školy výtvarných umení ( pedagóg Štefan Klein) za elektromobil Urban cruiser.

Ceny odovzdal minister kultúry SR Daniel Krajcer spolu s riaditeľkou SCD Katarínou Hubovou. Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu odovzdal Prof. Ing. Peter Plavčan, Csc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Cenu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania odovzdal generálny riaditeľ Ing. Róbert Šimurka, Cenu Audi za dizajn Ing. Tomáš Mizla, produkt mamnažér Porsche Slovakia.

Práce prihlásené do súťaže NCD 2011 budú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.

Organizátori:                       
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR


Spolupráca:                         
Národné osvetové centrum


Partner:                               
DAAD


Odborný garant pre oblasť podnikania:                   
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania

Záštita:                                
BEDA


Podujatie mediálne podporili:

Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, biznis; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme; AI magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt; Interiér & Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz

Národná cena za dizajn 2011 – výsledky

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii produktový dizajn

Kolekcia svietidiel OMS

dizajn: Ján Štofko, Jiří Pelcl, Petr Mikošek, Giugiaro Architettura
výrobca: OMS, s. r. o., Dojč 
Kolekcia svietidiel OMS sa vyznačuje dokonalými technickými parametrami a súčasným dizajnom, ktorý vychádza z najnovších poznatkov o vlastnostiach svetla, jeho pôsobení na človeka a spôsobe distribúcie. Dizajn svietidiel je výsledkom spojenia estetiky s inovatívnymi technickými  funkciami a technológiou. Porota sa rozhodla udeliť národnú cenu kolekcii svietidiel ako celku, pretože odráža systematickú spoluprácu výrobcu s dizajnérmi, čo umožnilo vznik konkurencieschopných svietidiel pre moderný interiér a náročného klienta.

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii komunikačný dizajn

Trienále plagátu Trnava 2009

Kompletný typografický vizuál podujatia
dizajn: Ondrej Gavalda
klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava
Vizuálny štýl rešpektuje tému – propagáciu prehliadky i samotného média plagátu. Využitie minimalistických prostriedkov, typografie a farieb mesta Trnava dáva celému návrhu vizuálu monumentálny výraz, ktorý dobre funguje v prostredí ulice a kontrastuje s množstvom obrazového materiálu – plagátov.

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR v kategórii študentský produktový dizajn

Rotoair
komorový šarkan
dizajn: Lucia Karpitová        
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg  Ferdinand Chrenka
Funkčné a estetické prevedenie známeho princípu rotácie pri ľahko rozložiteľnom produkte - šarkanovi. Hravý koncept prešiel poctivým vývojom, ktorý vyústil v plne funkčný prototyp. Ide o modelový príklad študentského projektu pripraveného k priemyslovej výrobe bez nutnosti veľkých investícií.

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Archive
katalóg k fotografickej výstave
dizajn: Martina Rozinajová               
škola: VŠVU Bratislava, pedagógPavel Choma
Katalóg ateliéru fotografie sa vyznačuje komplexnosťou a kvalitou spracovania. Originálne detaily dizajnu (dierovanie) podporujú tému fotografie. Katalóg hovorí súčasným vizuálnym jazykom. Zaujímavo prináša dnes módny štýl ulice, ktorý je spracovaný veľmi kultivovane.

Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

Reflexná vesta

dizajn: Zuzana Trizuljaková
škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagóg: Peter Paliatka
Inovatívny prístup pri návrhu reflexnej vesty v ktorom autorka využila ľudské teplo na vytvorenie elektirickej energie. Získaná energia sa ukladá v dobíjateľnej batérii integrovanej vo veste, ktorú využívajú LED svetlá na blikanie v prípade núdze.

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. (1960), je medzinárodne uznávaný odborník vo svojej oblasti, s vyše 22-ročnou pedagogickou praxou na slovenských a českých vysokých školách, s bohatou vedeckou, publikačnou a prednáškovou činnosťou doma i v zahraničí. V oblasti spracovania histórie dizajnu a teoretického skúmania dizajnu mu patrí niekoľko prvenstiev. Je iniciátorom a tvorcom koncepcie vysokoškolského vzdelávania v oblasti dejín a teórie dizajnu na Slovensku (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 1993), podľa ktorého prebieha výučba aj  v Prahe, Zlíne a Brne. Ako prvý slovenský autor napísal ucelenú koncepciu dejín dizajnu, ktorá bola vyšli knižne v rokoch 1999 – 2006 (bola vydaná dvakrát aj v Prahe). Kurátorsky sa podieľal na viacerých monograficky zameraných a kolektívnych výstavách a svoje odborné skúsenosti uplatňuje nielen na svojej domovskej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale aj ako externý pedagóg VŠUP Praha, UTB Zlín a VUT Brno.

Zvláštna cena ministra hospodárstva  SR

Domark, s. r. o. Žilina

Firmu Domark založil v roku 1993 Ing. Miroslav Marko Od svojho vzniku sa špecializuje na oblasť výroby čalúneného nábytku. V spolupráci s dizajnérom Petrom Bohušom vyvíja moderný sedací nábytok (kreslá , pohovky, sedačky) schopný konkurencie nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Jeho prednosťou je spojenie vizuálnej príťažlivosti a ergonomických kvalít sedenia, kvalitných materiálov a výroby.
Domark vyrába viac ako 30 rôznych druhov čalúneného nábytku, kresiel, sedačiek, variabilných kompozícií sedenia a konferenčné stolíky. Svoje výrobky predáva vo viac ako 10 predajniach na Slovensku a vyváža ich do ČR, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska a Francúzska.
V rámci svojej stratégie rozvoja firma plánuje okrem výroby čalúneného sedacieho nábytku rozšíriť sortiment o doplnky k sedeniu (poličky, stolíky servírovacie, konferenčné) a výrobu postelí.
V roku 1997 získala firma Domark cenu Národná cena za dizajn za kolekciu čalúnených kresiel Hugo, Nora, Reno, v roku  2005 Uznanie v súťaži Národná cena za dizajn za čalúnenú systémovú sedaciu súpravu Archa a  pravidelne získava ocenenia na veľtrhu  Nábytok a bývanie v Nitre.

Cena Audi za dizajn

Urban cruiser
elektromobil
dizajn: Michal Kukučka                
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Štefan Klein

Uznania v súťaži NCD 2011

syms – 2
laboratórny prístroj
dizajn: Anton Bendis            
výrobca: Rotek, s. r. o., Nižná nad Oravou
 

Diplomat Adept DA 370
Stomatologická súprava s kreslom
dizajn: Jaroslav Tomaščík, Roman Kobelár, Jaroslav Kment,
Výrobca: Chirana Dental, s. r. o., Piešťany

TATRATEA – tatranský čaj
obal na alkoholický nápoj
dizajn: Juraj Demovič, Lívia Lörinczová      
Pergamen Trnava, s. r. o.
Klient: Karloff, s. r. o., Cífer

Transport Fashion Design
kolekcia odevov a odevných doplnkov
dizajn: Blažena Ostrovská                            
škola: VŠVU Bratislava, pedagogička Júlia Sabová

Urban cruiser
elektromobil
dizajn: Michal Kukučka                    
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Štefan Klein

Projekt Unicef – Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov

Holder, školská taška a zásobník na vodu
dizajn: Matej Rudinský         
Bantaška, školská taška z bandasky
dizajn: Adam Horváth          
Recyklovaná detská hojdačka
dizajn: Lucia Krchová,
X – chair
dizajn: Martina Cibereová                
škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagógovia Tomáš Nagy, Eva vitkovská

Včielka, Zornička
literárno – výtvarné časopisy pre deti
dizajn: Mária Rojko
klient: vydavateľstvo Včielka – Zornička, s. r. o., Bratislava

NARA
písmo
dizajn: Andrej Krátky                       
spoluautor: Peter Biľak, Nikola Djurek
klient: Typotheque.com, Haag

Face to face
interaktívny písmový systém
dizajn: Ondrej Gavalda                    
škola : VŠVU Bratislava, pedagóg Stanislav Stankoci

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
kolekcia reklamných plagátov
dizajn: Lucia Kavečanská                             
škola: Technická univerzita Košice, pedagóg Pavol Rozložník