Aktivity

Bienále Logo 2008

Slovenské centrum dizajnu predstavuje vo svojom výstavnom a informačnom bode Satelit výber logotypov z 1. ročníka medzinárodnej súťaže LOGO 2008, ktorú jej organizátori –  Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a agentúra Enterprise – prezentovali v celej šírke na výstave v Banskej Bystrici koncom roka 2008.
Bratislavská výstava obsahuje podstatnú časť z kolekcie 90 log od 35 domácich a zahraničných profesionálov - dizajnérov z Českej republiky, Grécka, Portugalska, Talianska a Veľkej Británie. Zvláštnou kategóriou sú návrhy vytvorené študentmi slovenských a českých umeleckých škôl. Osobitná pozornosť je venovaná oceneným logám v dvoch kategóriách – profesionálov a študentov.
Súťaž LOGO sa bude organizovať každé dva roky a jej cieľom je spoznať najlepšie výsledky v tvorbe loga na medzinárodnej úrovni a porovnať ich s domácou tvorbou. Logotyp je základný prvok vizuálnej komunikácie a v súčasnosti je predmetom veľkého záujmu spoločností a firiem, ktorým pomáha prezentovať sa upozorňovať na seba. Konfrontácia slovenského a zahraničného grafického dizajnu je výzvou pre domácich tvorcov na reflexiu, výskum a zvýšenie úrovne nových log. K súťaži bol vydaný dvojjazyčný katalóg.

O ocenených logách rozhodoval medzinárodná porota v zložení: Aleš Najbrt (ČR), Svetlana Body Cief, Emil Drličiak, Pavol Choma, Dušan Junek.

Cieľom súťažnej prehliadky LOGO 2008 usporiadanej na pôde Stredoslovenskej galérie z podnetu a v spolupráci s reklamnou agentúrou Enterprise, je vytvorenie stabilnej platformy umožňujúcej prezentáciu logotypov a konfrontáciu myslenia i osobitých prístupov
jednotlivých grafických dizajnérov na medzinárodnej úrovni. Medzinárodné prehliadky logotypov majú dlhoročnú tradíciu v rôznych krajinách sveta. Spomeňme napríklad prestížnu svetovú prehliadku logotypov Wolda v Milán alebo International Logo Biennial Awards v Pekingu. Na Slovensku sme v minulosti zaznamenali niekoľko výstav a súťaží logotypov, z ktorých asi najúspešnejším projektom bola rovnomenná výstava LOGO, realizovaná v polovici deväťdesiatych rokov v Prešove. Veríme, že budúcnosť potvrdí opodstatnenosť a zmysel tohto podujatia, s ambíciou prispieť ku kontinuálnemu mapovaniu,
výskumu a kritickej ref exii domácej tvorby grafického dizajnu v širšej konfrontácii so zahraničným prostredí.
Organizátori: Maroš Rovňák (riaditeľ Stredoslovenskej galérie), Martin Úradníček (agentúra Enterprise)

Víťazi 1. medzinárodného súťažného bienále LOGO 2008

Dvojrozmerný logotyp - kategória študenti:
Logotyp Vindostav, prihlasovateľ: Martin Lorincz, Slovensko
Logo pre stavebnú spoločnosť sprostredkujúcu obsluhu, prenájom a servis žeriavov.

Dvojrozmerný logotyp - hlavná kategória:
logotyp Level 5,
prihlasovateľ: Roland Torsten Advertising, s. r. o., Slovensko
Logo pre spoločnosť ponúkajúcu reklamné plochy.

Cena Slovenského centra dizajnu:
logotyp Art After Dark,
prihlasovateľ: Vonsung, Veľká Británia
Logo pre cyklus nového typu verejných prezentácií rôznych druhov umenia a nových médií v Londýne.

Čo je logo?
Logo je grafický alebo typografický znak reprezentujúci spoločnosť alebo inštitúciu a používa sa na odlíšenie rovnakého tovaru alebo služieb od rozličných výrobcov alebo poskytovateľov. Logo, značka, je súčasťou vizuálneho imidžu spoločnosti, ktorú nazývame korporátny dizajn. Logo môže pozostávať z jedného alebo niekoľkých písmen, textového znaku. Môže to byť aj obrázok alebo kombinácia obrázkov a písmen, slovo alebo symbol. V zásade by logo malo byť nezameniteľné, výstižné a zapamätateľné.
Adrian Frutiger, svetoznámy švajčiarsky grafik, ktorý sa zaoberal písmom a logom, hovorí: „Tajomstvo nádhernej formy leží v jej jednoduchosti. Najlepšie logo je také, ktoré môže  dieťa skopírovať prstom do piesku.“
Profesionálne logo sa musí dať tiež reprodukovať a spĺňať nasledujúce kritériá dizajnu: vyjadrovať názor a postoj, univerzálnosť, výstižnosť, rozoznateľnosť, stálosť a ekonomickú realizovateľnosť.
(podľa The Little Know-It-All, Die Gestalten Verlag, Berlin 2007. Kniha je dostupná v knižnici SCD, www.sdc.sk/kniznica)